2

Hôm nay Apache Lucene và Solr PMC đã công bố một phiên bản khác của thư viện Apache Lucene và máy chủ tìm kiếm Apache Solr được đánh số  4.3.1 . Đây là một bản phát hành lỗi nhỏ.

 Có thể tải xuống thư viện Apache Lucene  4.3.1 từ địa chỉ sau:  http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/java/ . Có thể tải xuống Apache Solr  4.3.1 tại địa chỉ URL sau:  http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/lucene/solr/ . Ghi chú phát hành cho Apache Lucene 4.3.1 có thể được tìm thấy tại: http://wiki.apache.org/lucene-java/ReleaseNote431 , có thể tìm thấy ghi chú phát hành Solr tại: http://wiki.apache.org/solr/ReleaseNote431 . Xin nhớ rằng các gương mới bắt đầu cập nhật nên không phải tất cả chúng đều chứa   phiên bản 4.3.1 của Lucene và Solr.

|