Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Bài tập kế toán

Anh chị giúp em giải bài tập này với ạ!

Bài 3 : Tài liệu tại một DN trong tháng 3/N ( có 31 ngày ), ( Đơn vị: 1.000 đồng ):

( DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ )

Ngày 5/3, bộ phận xây dựng cơ bản tự làm bàn giao một dãy nhà văn phòng dùng cho hoạt động QLDN, dự kiến sử dụng trong 25 năm. Giá quyết toán của công trình được duyệt( chưa kể thuế GTGT 10% ) là 500.000. TSCĐ này đầu tư bằng; vốn xây dựng cơ bản 50%, vốn vay dài hạn 50%.

Nợ TK

Ngày 8/3, tiến hành mua sắm một số thiết bị dùng cho sản xuất , giá mua phải trả theo hoá đơn( cả thuế GTGT 10% ) là 330.000. Số TSCĐ này đã được thanh toán bằng tiền vay dài hạn 100.000 và bằng TGNH 230.000( trong đó 180.000 đầu tư bằng vốn xây dựng cơ bản , 50.000 thuộc quỹ đầu tư phát triển ). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của số thiết bị này là 10%.

Ngày 12/3, doanh nghiệp nhượng bán một phương tiện vận tải thuộc bộ phận bán hàng, nguyên giá 240.000, đã hao mòn 80.000. Khách hàng( Công ty F ) chấp nhận mua với giá ( cả thuế GTGT 10% ) là 165.000. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của phương tiện này là 10%.

Thanh lý một nhà kho của bộ phận sản xuất đã khấu hao hết từ tháng 1/N, nguyên giá 180.000. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 5.000. Giá trị phế liệu bán thu hồi bằng tiền mặt 11.000( trong đó thuế GTGT là 1.000 ). Biết tỷ lệ khấu hao bình quân năm của nhà kho này là 8%.

Ngày 16/3, nhận lại vốn góp tham gia liên doanh dài hạn với doanh nghiệp X( do hết hạn liên doanh ) bằng một thiết bị dùng cho bộ phận sản xuất theo giá trị thoả thuận 165.000 . Được biết tổng giá trị vốn góp liên doanh với doanh nghiệp X 140.000. Số chênh lệch đơn vị đã thanh toán cho X bằng tiền mặt thuộc quỹ đầu tư phát triển. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của thiết bị nhận về là 10%. Quyền kiểm soát của doanh nghiệp trước khi rút vốn là 8%.

0 hữu ích 0 bình luận 2.3k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading