2
Các lệnh tôi đã gặp, trong khi làm việc với svn trong Linux.
 • Tìm và xóa tất cả các thư mục .svn trong một thư mục - Điều này hữu ích khi chúng tôi kiểm tra mã từ một repo svn và muốn xóa nó khỏi kiểm soát phiên bản.
  find . -name .svn | xargs rm -rf
  
 • Thêm thư mục mới vào kiểm soát phiên bản - Khi chúng tôi có một thư mục đã được kiểm soát phiên bản và muốn thêm một thư mục mới bên trong nó.
  svn add
 • Cam kết thay đổi đã thực hiện
  svn ci -m "a useful message about the commit"
 • Xóa một số thư mục cụ thể như dữ liệu cụ thể đích và IDE khỏi kiểm soát phiên bản, nhưng giữ dữ liệu trong máy cục bộ của chúng tôi.
  svn delete --keep-local <file name> 
|