Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Cách triển khai OpenCV trên Raspberry Pi và kích hoạt thị giác máy

OpenCV là một phần không thể thiếu trong tầm nhìn của máy Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách triển khai thư viện OpenCV trên Raspberry Pi , sử dụng Raspbian Jessie để thử nghiệm. Bạn sẽ cài đặt OpenCV từ mã nguồn trong bảng Raspberry Pi.

Cách xây dựng OpenCV từ nguồn trên Raspberry Pi

Để bắt đầu xây dựng thư viện OpenCV từ mã nguồn trên Raspberry Pi, trước tiên bạn cần cài đặt thư viện phát triển.

Cách cài đặt thư viện phát triển

Nhập các lệnh này trên thiết bị đầu cuối Raspberry Pi:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install build-essential git cmake pkg-config libgtk2.0-dev
$ sudo apt-get install python2.7-dev python3-dev


Bạn cũng cần cài đặt thư viện ma trận, hình ảnh và video cần thiết:

$ sudo apt-get install libjpeg-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng12-dev
$ sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev
$ sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev
$ sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran


Bước tiếp theo là tải xuống mã nguồn OpenCV qua Git:

$ mkdir opencv
$ cd opencv
$ git clone https://github.com/Itseez/opencv.git
$ git clone https://github.com/Itseez/opencv_contrib.git


Sử dụng môi trường ảo Python, triển khai OpenCV trên Raspberry Pi với virtualenv. Lợi ích của phương pháp này là nó cách ly môi trường phát triển Python hiện có.

Kiểm tra các liên kết dưới đây t0 tìm hiểu thêm:

Cách xây dựng hệ thống giám sát tại nhà bằng Raspberry Pi và camera

Cách xây dựng hệ thống IoT bằng Raspberry Pi

Cài đặt và cấu hình Virtualenv cho OpenCV

Nếu Raspbian của bạn chưa cài đặt nó, bạn có thể cài đặt nó bằng pip:

$ sudo pip install virtualenv virtualenvwrapper
$ sudo rm -rf ~/.cache/pip


Sau đó, bạn có thể định cấu hình virtualenv trong hồ sơ bash của mình:

$ nano ~/.profile


Bây giờ, thêm các tập lệnh sau:

export WORKON_HOME=$HOME/.virtualenvs
source /usr/local/bin/virtualenvwrapper.sh


Tiếp theo, lưu tệp hồ sơ bash của bạn khi hoàn thành. Để tạo môi trường ảo Python, hãy gõ lệnh này:

$ mkvirtualenv cv


Lệnh này sẽ tạo ra một môi trường ảo Python gọi là cv . Nếu bạn đang sử dụng Python 3, bạn có thể tạo môi trường ảo bằng lệnh sau:

$ mkvirtualenv cv -p python3


Bạn sẽ thấy (cv) trên thiết bị đầu cuối của bạn. Nếu bạn đóng thiết bị đầu cuối hoặc gọi một thiết bị đầu cuối mới, bạn sẽ phải kích hoạt lại môi trường ảo Python của mình:

$ source ~/.profile
$ workon cv


Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy một mẫu môi trường ảo Python mẫu gọi là cv:

Cách triển khai OpenCV trên Raspberry Pi và kích hoạt thị giác máy

Bên trong thiết bị đầu cuối ảo Python, tiếp tục cài đặt NumPy làm thư viện cần thiết cho OpenCV Python. Bạn có thể cài đặt thư viện bằng pip:

$ pip install numpy


Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để xây dựng và cài đặt OpenCV từ nguồn. Sau khi nhân bản thư viện OpenCV, bạn có thể xây dựng nó bằng cách gõ các lệnh sau:

$ cd ~/opencv/
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
    -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \
    -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON \
    -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
    -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv/opencv_contrib/modules \
    -D BUILD_EXAMPLES=ON ..


Tiếp theo, cài đặt thư viện OpenCV trên hệ thống nội bộ của bạn từ HĐH Raspbian:

$ make -j4
$ sudo make install
$ sudo ldconfig


Khi bạn hoàn thành, bạn sẽ phải cấu hình thư viện để Python có thể truy cập nó thông qua liên kết Python. Sau đây là danh sách các bước lệnh để định cấu hình với Python 2.7:

$ ls -l /usr/local/lib/python2.7/site-packages/
$ cd ~/.virtualenvs/cv/lib/python2.7/site-packages/
$ ln -s /usr/local/lib/python2.7/site-packages/cv2.so cv2.so


Nếu bạn đang sử dụng Python 3.x (giả sử Python 3.4), hãy thực hiện các bước sau trên thiết bị đầu cuối:

$ ls /usr/local/lib/python3.4/site-packages/
$ cd /usr/local/lib/python3.4/site-packages/
$ sudo mv cv2.cpython-34m.so cv2.so
$ cd ~/.virtualenvs/cv/lib/python3.4/site-packages/
$ ln -s /usr/local/lib/python3.4/site-packages/cv2.so cv2.so


Quá trình cài đặt kết thúc.

Xác minh cài đặt OpenCV trên Raspberry Pi

Bây giờ, bạn cần xác minh xem OpenCV đã được cài đặt đúng chưa bằng cách kiểm tra phiên bản OpenCV:

$ workon cv
$ python >>> import cv2
 >>> cv2.__version__


Bạn sẽ thấy phiên bản OpenCV trên thiết bị đầu cuối. Một đầu ra chương trình mẫu được hiển thị trong ảnh chụp màn hình sau:

Cách triển khai OpenCV trên Raspberry Pi và kích hoạt thị giác máyCách sử dụng OpenCV để kích hoạt thị giác máy tính

Bản demo tiếp theo hiển thị một tệp hình ảnh bằng OpenCV. Đối với kịch bản này, bạn có thể sử dụng  cv2.imshow() chức năng để hiển thị một tệp hình ảnh. Để kiểm tra, đăng nhập vào máy tính để bàn Raspberry Pi để thực hiện chương trình. Nhập tập lệnh sau vào trình soạn thảo văn bản:

import numpy as np
import cv2
img = cv2.imread('circle.png')
cv2.imshow('My photo', img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()


Ở đây, circle.png đã được sử dụng làm nguồn hình ảnh; bạn có thể sử dụng bất cứ tập tin nào bạn muốn Lưu tập lệnh vào một tập tin gọi là ch03_hello_opencv.py; Bây giờ, hãy mở terminal trong máy tính để bàn Raspberry Pi của bạn và gõ lệnh này:

$ python ch03_hello_opencv.py


Nếu thành công, bạn sẽ thấy một hộp thoại hiển thị hình ảnh:

Cách triển khai OpenCV trên Raspberry Pi và kích hoạt thị giác máy


Hộp thoại hình ảnh hiển thị vì bạn đã gọi cv2.waitKey(0)trong mã. Nhấn phím bất kỳ để đóng hộp thoại.

Cuối cùng, đóng hộp thoại bằng cách gọi cv2.destroyAllWindows()hàm sau khi nhận được sự kiện nhấp. Và bạn có nó rồi đấy!

1 hữu ích 0 bình luận 19k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading