8

Bản ghi lại này của David Mosher sẽ đưa bạn qua các chiến lược thử nghiệm tần số thấp và cao cho AngularJS. Nó cũng sẽ cho thấy một ví dụ về cách sử dụng các chiến lược này để viết bài kiểm tra với Protractor, Testem và Jasmine.

 

|