17

Nếu bạn muốn sử dụng ASR để sao chép các phiên bản SQL Server 2008 R2 độc lập hoặc nhóm , bạn sẽ cần cập nhật SQL Writer lên 2012 trở lên.

Bạn có thể sử dụng phiên bản SQL express vì đây là bản tải xuống miễn phí.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062

Sau khi tải xuống, hãy điều hướng đến vị trí tải xuống và chạy tệp thực thi với / x. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một tùy chọn để chỉ định vị trí để giải nén các tệp.

ENU\x64\SQLEXPRADV_x64_ENU.exe /x

Khi quá trình trích xuất hoàn tất, hãy điều hướng đến vị trí đã trích xuất và vị trí sau:

SQL \ 1033_enu_lp \ x64 \ setup \ x64

Trong thư mục đó, bạn sẽ tìm thấy SQLWriter.msi. Chạy điều này trên hệ thống mà bạn muốn cập nhật trình viết SQL.

Bây giờ bạn sẽ có thể sử dụng ASR để thực hiện các điểm khôi phục ứng dụng nhất quán của SQL Server 2008 R2.

|