Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

định khoản giúp e vs ạ

TRích tài liệu tại một doanh nghiệp như sau (ĐVT: 1.000đ)

I. Số dư ngày 31/12/N

TK 421 (4212): 50.000 TK418: 80.000

TK 414: 60.000 TK 353: 70.000

II.Các nghiệp vụ phát sinh trong quý I/N+1

1. Lợi nhuận trước thuế thực tế năm N là 250.000, thuế TNDN 20%. Thuế TNDN đã nộp trong

năm N là 40.000. Số thiếu DN nộp bổ sung bằng TGNH

2. Chi tiền mặt để khen thưởng cho CBCNV từ quỹ khen thưởng số tiền : 6.000

3. Kết chuyển lãi từ hoạt động SXKD quý 1 là 35.000

4. Tính thuế TNDN phải nộp theo kế hoạch quý 1/N+1 là 32.000

5. Chuyển TGNH nộp thuế TNDN quý 1/N+1

6. Trích quỹ đầu tư phát triển bổ sung nguồn vốn kinh doanh là 30.000

7. Chi tiền mặt khen thưởng cuối năm cho nhân viên do Quỹ khen thưởng đài thọ là 10.000

8. Chi tiền mặt mua quà tết cho gia đình một số nhân viên đã nghỉ hưu do Quỹ phúc lợi đài thọ là

1.000.000đ, thuế GTGT 10%.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

0 hữu ích 0 bình luận 4.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading