Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

định khoản kế toán

Anh chị ơi giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn ạ!

Bài 7: Tại doanh nghiệp thương mại Tùng Lâm, hạch toán hàng tồn kho theo phưong

pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phưong pháp khâu trừ. Trong tháng

phát sinh một sô nghiệp vụ: (đvt: 1.000đ)

1.Ngày 2/11 xuất kho bán 50 đơn vị hàng A, đơn giá xuất kho 4.000/ đon vị. Đon giá bán

chưa có thuế GTGT 10% là 4.300/ đơn vị. Tiền bán hàng thu bằng tiền mặt nhập quỹ đủ.

2. Ngày 3/11 mua 200 đon vị hàng B. Giá mua chưa có thuế: 1.800/đon vị, thuế GTGT 10%.

Hàng nhập kho đủ, tiền hàng chưa thanh toán, chiết khâu thưong mại được hướng 2%.

3. Ngày 10/11 mua 8.500 đơn vị hàng C.

- Giá mua chưa có thuế: 64/đơn vị.

- Thuế GTGT 10%.

Tiền hàng đã trả bằng tiền vay ngân hàng. Số hàng trên xử lý:

- 1/2 bán thẳng cho công ty K1, giá bán chưa có thuế 72/đơn vị, thuế GTGT 10%. Chi phi

vận chuyên trả thay công ty Kl 560 bằng tiền mặt.

- 1/2 nhập kho phát hiện thiếu 30kg hàng, bắt cán bộ thu mua bồi thường theo giá thanh

toán với người bán.

4. Ngày 11/11 xuất kho bán 100 đơn vị hàng D cho công ty K2, đơn giá bán chưa có thuế

GTGT 10% là 2.000/ đơn vị. Chi phí vận chuyến trả bằng tiền mặt theo giá đã bao gồm

GTGT 10% là 2.200, bên bán chịu. Giá vốn của lô hàng trên là 1.500/đ.vị

5. Ngày 16/11 dùng TGNH trả nợ tiền mua hàng ngày 3/11, biết chiết khấu được hưởng

do trả sớm là 1%.

6. Ngày 18/11 nhận được giấy thông báo của công ty Kl cho biết khi kiểm nhận phát

hiện 250kg hàng C sai hợp đồng, từ chối và trả lại, chi phí vận chuyển hàng C bị trả lại về

nhập kho là 100, thuế GTGT 10%, đã thanh toán bẳng tiền mặt.

7. Ngày 21/11 công ty K1 trả nợ bằng tiền mặt, biết K1 đã đặt trước tiền mua hàng bằng

là 200.000. Số tiền thu đã nhập quỹ đủ.

8. Ngày 24/11 công ty K2 thanh toán tiền hàng bàng chuyển khoản (đã có thông báo từ

ngân hàng).

9. Ngày 27/11 nhận được thông báo của a công ty K2 cho biét 5 đơn vị hàng B kém phẩm

chất , yêu cầu giảm giá 10%, công ty chấp nhận và dùng tiền mặt trả lại cho K2.

Yêu câu: a. Định khoản kế é toán và xác định doanh thu thuần .

b. Lập Báo cáo KQHĐKD cho ông ty

0 hữu ích 0 bình luận 2.5k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading