Đọc nhật ký SUDO với Apache NiFi


Đặng Hữu Nghĩa
1 năm trước
Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 2408

Đăng nhập, đăng nhập, đăng nhập

Nhật ký Sudo có nhiều thông tin hữu ích về máy chủ, người dùng và các hành động có thể kiểm toán có thể hữu ích cho an ninh mạng, lập kế hoạch dung lượng, theo dõi người dùng, dân số hồ dữ liệu, quản lý người dùng và bảo mật chung.

Biểu tượng mẫu 1

  • Bước 1 - Nhận một tập tin.

  • Bước 2 - Tách nó thành dòng.

  • Bước 3 - Đặt Loại Mime thành Văn bản thuần túy.

  • Bước 4 - Trích xuất Grok.

  • Bước 5 - Hành động!

Kiểm tra các tùy chọn khác (Tất cả các thành phần được đặt tên trong GrokPotypes)

Nhật ký Sudo mẫu (có thể là /auth.log, /var/log/sudo.log, an toàn, ...)

Jan 31 19:17:20 princeton0 su: pam_unix(su-l:session): session opened for user ambari-qa by (uid=0)
Jan 31 19:17:20 princeton0 su: pam_unix(su-l:session): session closed for user ambari-qa
Jan 31 19:18:19 princeton0 su: pam_unix(su-l:session): session opened for user zeppelin by (uid=0)
Jan 31 19:18:19 princeton0 su: pam_unix(su-l:session): session closed for user zeppelin
Jan 31 19:18:20 princeton0 su: pam_unix(su-l:session): session opened for user ambari-qa by (uid=0)
Jan 31 19:18:20 princeton0 su: pam_unix(su-l:session): session closed for user ambari-qa


Mô hình Grok

SUDO_TTY TTY=%{NOTSPACE:sudo_tty}
SUDO_PWD PWD=%{DATA:sudo_pwd}
SUDO_COMMAND COMMAND=%{DATA:sudo_command}
SUDO_USER %{NOTSPACE:sudo_user}
SUDO_RUNAS USER=%{SUDO_USER:sudo_runas}

SUDO_REMOVE_SESSION %{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp8} %{NOTSPACE:hostname8} %{NOTSPACE:appcaller} \[%{NOTSPACE:pid7}\]: %{GREEDYDATA:sessionremoval}


SUDO_INFO_COMMAND_SUCCESSFUL %{SUDO_USER:sudo_user2} : %{SUDO_TTY:sudo_tty2} ; %{SUDO_PWD:sudo_pwd2} ; %{SUDO_RUNAS:sudo_runas2} ; %{SUDO_COMMAND:sudo_command2}
SUDO_INFO_PAM_UNIX_SESSION_OPENED pam_unix\(%{NOTSPACE:user1}:session\): session opened for user %{NOTSPACE:sudo_runas3} by %{SUDO_USER:sudo_user3}\(uid=%{NUMBER:uid3}\)
SUDO_INFO_PAM_UNIX_SESSION_CLOSED pam_unix\(%{NOTSPACE:user4}:session\): session closed for user %{NOTSPACE:sudo_runas4}


SUDO_PAM_OPEN2 %{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp8} %{NOTSPACE:hostname8} %{NOTSPACE:appcaller}: pam_unix\(%{NOTSPACE:user1}:session\): session opened for user %{NOTSPACE:sudo_runas81} by \(uid=%{NUMBER:uid81}\)


SUDO_SEAT %{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp77} %{NOTSPACE:hostname77} %{NOTSPACE:appcaller77}\[%{NOTSPACE:pid77}\]: %{GREEDYDATA:message77}


SUDO_INFO %{SUDO_INFO_COMMAND_SUCCESSFUL:cmdsuccess}|%{SUDO_INFO_PAM_UNIX_SESSION_OPENED:pam_opened}|%{SUDO_INFO_PAM_UNIX_SESSION_CLOSED:pam_closed}


SUDO_ERROR_INCORRECT_PASSWORD_ATTEMPTS %{SUDO_USER} : %{NUMBER} incorrect password attempts ; %{SUDO_TTY:sudo_tty5} ; %{SUDO_PWD:sudo_pwd5} ; %{SUDO_RUNAS:sudo_runas5} ; %{SUDO_COMMAND:sudo_cmd5}
SUDO_ERROR_FAILED_TO_GET_PASSWORD %{NOTSPACE:person6} failed to get password: %{NOTSPACE:autherror6} authentication error


SUDO_PUBLICKEY %{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp7} %{NOTSPACE:hostname7} sshd\[%{NOTSPACE:pid7}\]: Accepted publickey for %{NOTSPACE:username} from %{NOTSPACE:sourceip} port %{NOTSPACE:port} ssh2: RSA %{NOTSPACE:rsakey}


SUDO_OPEN_PAM %{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp8} %{NOTSPACE:hostname8} %{NOTSPACE:appcaller}\[%{NOTSPACE:pid8}\]: pam_unix\(%{NOTSPACE:user1}:session\): session opened for user %{NOTSPACE:sudo_runas} by \(uid=%{NUMBER:uid}\)


SYSLOGBASE2 (?:%{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp9}|%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp8601}) (?:%{SYSLOGFACILITY} )?%{SYSLOGHOST:logsource} %{SYSLOGPROG}:
SYSLOGPAMSESSION %{SYSLOGBASE} (?=%{GREEDYDATA:message})%{WORD:pam_module}\(%{DATA:pam_caller}\): session %{WORD:pam_session_state} for user %{USERNAME:username}(?: by %{NOTSPACE:pam_by})?


CRON_ACTION [A-Z ]+
CRONLOG %{SYSLOGBASE} \(%{USER:user9}\) %{CRON_ACTION:action9} \(%{DATA:message9}\)


SYSLOGLINE %{SYSLOGBASE2} %{GREEDYDATA:message10}


SUDO_ERROR %{SUDO_ERROR_FAILED_TO_GET_PASSWORD}|%{SUDO_ERROR_INCORRECT_PASSWORD_ATTEMPTS}


GREEDYMULTILINE (.|\n)*


AUTH1 %{SYSLOGTIMESTAMP:systemauthtimestamp} %{SYSLOGHOST:systemauthhostname11} sshd(?:\[%{POSINT:systemauthpid11}\])?: %{DATA:systemauthsshevent} %{DATA:systemauthsshmethod} for (invalid user )?%{DATA:systemauthuser} from %{IPORHOST:systemauthsship} port %{NUMBER:systemauthsshport} ssh2(: %{GREEDYDATA:systemauthsshsignature})?
AUTH2 %{SYSLOGTIMESTAMP:systemauthtimestamp} %{SYSLOGHOST:systemauthhostname12} sshd(?:\[%{POSINT:systemauthpid12}\])?: %{DATA:systemauthsshevent} user %{DATA:systemauthuser} from %{IPORHOST:systemauthsship}
AUTH3 %{SYSLOGTIMESTAMP:systemauthtimestamp} %{SYSLOGHOST:systemauthhostname14} sshd(?:\[%{POSINT:systemauthpid13}\])?: Did not receive identification string from %{IPORHOST:systemauthsshdroppedip}
AUTH4 %{SYSLOGTIMESTAMP:systemauthtimestamp} %{SYSLOGHOST:systemauthhostname15} sudo(?:\[%{POSINT:systemauthpid14}\])?: \s*%{DATA:systemauthuser} :( %{DATA:systemauthsudoerror} ;)? TTY=%{DATA:systemauthsudotty} ; PWD=%{DATA:systemauthsudopwd} ; USER=%{DATA:systemauthsudouser} ; COMMAND=%{GREEDYDATA:systemauthosudocmd}
AUTH5 %{SYSLOGTIMESTAMP:systemauthtimestamp} %{SYSLOGHOST:systemauthhostname16} groupadd(?:\[%{POSINT:systemauthpid15}\])?: new group: name=%{DATA:systemauthgroupaddname}, GID=%{NUMBER:systemauthgroupaddgid}
AUTH6 %{SYSLOGTIMESTAMP:systemauthtimestamp} %{SYSLOGHOST:systemauthhostname17} useradd(?:\[%{POSINT:systemauthpid16}\])?: new user: name=%{DATA:systemauthuseraddname}, UID=%{NUMBER:systemauthuseradduid}, GID=%{NUMBER:systemauthuseraddgid}, home=%{DATA:systemauthuseraddhome}, shell=%{DATA:systemauthuseraddshell}$
AUTH7 %{SYSLOGTIMESTAMP:systemauthtimestamp} %{SYSLOGHOST:systemauthhostname18} %{DATA:systemauthprogram17}(?:\[%{POSINT:systemauthpid17}\])?: %{GREEDYMULTILINE:systemauthmessage}"] }
AUTH_LOG %{AUTH1}|%{AUTH2}|%{AUTH3}|%{AUTH4}|%{AUTH5}|%{AUTH6}|%{AUTH7}


SU \+\s+%{DATA:su_tty19}\s+%{USER:su_user19}:%{USER:su_targetuser19}


SSH_AUTHFAIL_WRONGUSER Failed %{WORD:ssh_authmethod} for invalid user %{USERNAME:ssh_user} from %{IP:ssh_client_ip} port %{NUMBER:ssh_client_port} %{GREEDYDATA:message}
SSH_AUTHFAIL_WRONGCREDS Failed %{WORD:ssh_authmethod} for %{USERNAME:ssh_user} from %{IP:ssh_client_ip} port %{NUMBER:ssh_client_port} %{GREEDYDATA:message}
SSH_AUTH_SUCCESS Accepted %{WORD:ssh_authmethod} for %{USERNAME:ssh_user} from %{IP:ssh_client_ip} port %{NUMBER:ssh_client_port} %{WORD:ssh_x}  %{WORD:ssh_pubkey_type} %{GREEDYDATA:ssh_pubkey_fingerprint}
SSH_DISCONNECT Received disconnect from %{IP:ssh_client_ip} port %{INT:ssh_client_port}.*?:\s+%{GREEDYDATA:ssh_disconnect_reason}
SSH %{SSH_DISCONNECT}|%{SSH_AUTH_SUCCESS}|%{SSH_AUTHFAIL_WRONGUSER}|%{SSH_AUTHFAIL_WRONGCREDS}
SUDO %{SUDO_INFO}|%{SUDO_ERROR}|%{SUDO_PUBLICKEY}|%{SSH}|%{SUDO_OPEN_PAM}|%{SUDO_REMOVE_SESSION}|%{SUDO_PAM_OPEN2}|%{SUDO_SEAT}

Sử dụng một số thử nghiệm với GrokDebug  và tìm một số mẫu đã biết trực tuyến.

Bạn có thể dễ dàng thêm nhiều mẫu để lấy nhiều loại nhật ký khác nhau. Tất cả những thứ này có thể được rút ra trong một bộ xử lý, như đã thấy ở trên.

Mã nguồn ( GitHub )

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 2408