7

Gần đây, trong khi chuẩn bị sẵn sàng cho một phiên HTML5, tôi phát hiện ra rằng các đặc tả API tệp đã thay đổi một chút. Trước đây, để tạo một đối tượng Blob thời gian chạy, bạn đã sử dụng đối tượng BlobBuilder . Đối tượng đó hiện không được chấp nhận và bạn nên ngừng sử dụng nó. Thay vào đó, bạn sẽ sử dụng hàm tạo đối tượng blob mới làm giảm số lượng mã và đối tượng bạn sử dụng.

Xây dựng đối tượng Blob

Hàm tạo Blob nhận hai tham số:

 • Mảng dữ liệu sẽ được thêm vào blob.
 • Túi tài sản cho phép cấu hình blob. Bạn có thể sử dụng hai thuộc tính: loạikết thúc .
  Các loại bất động sản cho thấy các kiểu nội dung của Blob. Các kết thúc bất động sản được hai giá trị: minh bạchtự nhiên . Các giá trị này cho biết các chuỗi chứa \ n được viết như thế nào (nguyên bản chúng được viết để khớp với các quy ước hệ thống tệp hệ điều hành). Các minh bạch giá trị mặc định.

Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng hàm tạo mới:

var blob = new Blob(['alert("hello")'], {type: 'text/javascript'});

Trong ví dụ mã này, một đối tượng blob được tạo và đang giữ một số mã JavaScript.

Ví dụ đầy đủ - Tạo thẻ JavaScript JavaScript thời gian chạy bằng cách sử dụng Blob

Dưới đây là một ví dụ đơn giản để tạo thẻ tập lệnh JavaScript và đính kèm nó vào phần thân của tài liệu bằng API Blob :

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta charset="utf-8" />

  <title>Blob</title>

  <script type="text/javascript">

    (function () {

      window.URL = window.URL || window.webkitURL;      function contentLoaded() {

        var blob = new Blob(['alert("hello")'], { type: 'text/javascript' });        var script = document.createElement('script');

        script.setAttribute('src', window.URL.createObjectURL(blob));

        document.body.appendChild(script);

      }      window.addEventListener('DOMContentLoaded', contentLoaded, false);

    } ());

  </script>

</head>

<body>

  <div id="container">

  </div>

</body>

</html>

Chạy mã sẽ tạo ra một cảnh báo với chuỗi hello.

Tóm lược

Thông số kỹ thuật HTML5 thay đổi theo thời gian và những thay đổi đó có thể phá vỡ mã của bạn. Trong bài đăng này, tôi đã viết về một thay đổi tích cực trong đặc điểm kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng các đốm màu.

|