0

 DN (A) trong một quy trình chế biến đồng thời thu được sản phẩm và N, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ như sau: (đơn vị: 1.000 đồng). 
1. Xuất kho vật liệu chính cho sản xuất sản phẩm là 520.000.
 2. Xuất kho vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm: 12.000. 
3. Tính ra tiền lương phải trả cho công nhân viên trong kỳ 80.000, trong đó: - Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 75.000 - Nhân viên quản lý phân xưởng: 5.000.
 4. Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo đ ng tỷ lệ quy định.
 5. Xuất công cụ, dụng cụ dùng tại phân xưởng sản xuất (loại phân bổ 1 lần) là 10.000.
 6. Khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất 14.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 2.500. 
7. Chi phí khác đã chi bằng tiền gửi ngân hàng phát sinh tại bộ phận sản xuất 55.000 (bao gồm cả thuế GTGT 10%). 
8. Cuối kỳ hoàn thành nhập kho 800 sản phẩm và 600 sản phẩm N. 
Yêu cầu: 1. Lập bảng tính giá thành sản phẩm hoàn thành?
               2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh? 
              3. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế vào sơ đồ tài khoản liên quan đến quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm?
 Cho biết: - DN đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp 
               - Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ là 28.000; giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ là 30.000. - Hệ số tính giá thành sản phảm là 1, hệ số tính giá thành sản phẩm N là 1,2.

|