Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

GIÚP EM VÀI CÂU TRẮC NGHIỆM VỚI Ạ

Câu 1:Phép phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - Sản lượng - Lợi nhuận sẽ không còn đúng khi nào?

A. Mối quan hệ biến động của chi phí, sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận được giả định là quan hệ tuyến tính trong phạm vi xem xét.

B. Giá trị đồng tiền sử dụng thay đổi hay nói cách khác là nền kinh tế xảy ra lạm phát.

C. Các chi phí giả định được pân tích một cách chính xác thành định phí và biến phí.

D. Công suất máy móc thiết bị, năng suất của công nhân được gia định không thay đổi trong các thời kỳ.

Câu 2: Theo quan điểm của Kế toán quản trị, chi phí được định nghĩa như thế nào?

A. Phí tổn trong việc tạo ra sản phẩm

B. Số tiền doanh nghiệp chi ra trong tháng

C. Chi phí phát sinh gắn liền với việc gia tăng nợ phải trả

D. Phí tổn nguyên vật nhằm mục đích kinh doanh

Câu 3: Chi phí kiểm soát được:

A. Do kế toán một bộ phận quyết định

B.Chi phí mà do người quản lý biết được mức chi tiêu.

C. Do người quản lý một bộ phận quyết định.

D. Chi phí xác định được khi chi tiêu.

Câu 4. Chi phí hỗn hợp là chi phí mà :

A. Giảm khi khối lượng sản xuất tăng

B. Không đổi khi khối lượng sản xuất giảm

C. Tăng tỷ lệ với khối lượng sản xuất

D. Tăng không theo tỷ lệ khi khối lượng sản xuất tăng

Câu 4: Nhận đơn đặt hàng khi năng lực nhàn rỗi thì giá bán nào có thể chấp nhận:

A. giá bán > hoặc = giá nền

B. giá bán < giả nền

C. giá bán > giá nền

D. giá bán < hoặc = giá nền

Câu 5: Lợi tức trên vốn đầu tư là:

A. Chỉ tiêu lợi nhuận của tổ chức

B. Chi phí vốn

C. Kỳ hoàn vốn

D. Tỷ lệ chiết khấu các dòng tiền tương lai


0 hữu ích 0 bình luận 132 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading