Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

giúp em với ạ. emm c.ơn

Hãy cho biết trong từng tình huống độc lập dưới đây Kiểm toán viên nên phát hành loại báo cáo kiểm toán nào? Biết rằng ở tình huống này kiểm toán viên đã phát hiện sai sót trọng yếu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đơn vị không điều chỉnh theo yêu cầu của kiểm toán viên.

a/ Trong niên độ hiện hành, công ty không tiến hành lập dự phòng nợ khó đòi. Trong khi đó kiểm toán viên cho rằng mức dự phòng cần lập là 500 triệu đồng

b/ Khi thực hiện các thủ tục kiểm toán đối với tài khoản nợ phải thu, giám đốc công ty không đồng ý cho kiểm toán viên gửi thư xác nhận cho khách hàng. Kiểm toán viên cũng không thể thực hiện các thủ tục thay thế để xác định tính trung thực hợp lý của số liệu này.

c/ Ở năm hiện hành công ty không trích khấu hao tài sản cố định vì cho rằng công ty đang gặp khó khăn về mặt tài chính.

d/ Do ký kết hợp đồng sau ngày kết thúc niên độ nên kiểm toán viên không chứng kiến hàng tồn kho của đơn vị. Khoản mục này được xác định là rất trọng yếu. Khi kết thúc cuộc kiểm toán, kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính của công ty đã trình bày trung thực và hợp lý, kể cả khoản mục hàng tồn kho, vì đã sử dụng các thủ tục kiểm toán thay thế khác.


0 hữu ích 0 bình luận 2.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading