0

Hàng tồn kho được định giá bằng cách sử dụng FIFO trong các kỳ kế toán trước nhưng kế toán đang xem xét thay đổi thành phương pháp bình quân gia quyền trong năm nay. Nếu công ty thay đổi phương pháp đánh giá hàng tồn kho thì báo cáo tài chính của kỳ liền kề trước có cần lập lại với chỉ tiêu HTK được định giá theo phương pháp bình quân gia quyền không. Nguyên tắc nào chi phối điều này theo Khung khái niệm 2018? Giải thích?

|