Hỏi về cách cố định dọc ngang table trong HTML CSS


Trần Duy Hải
7 ngày trước
Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 76

 Chào mọi người. 

Mình đang gặp 1 vấn đề khi thiết kế table trong html . Mình muốn cố định dọc ngang bảng mà bị lỗi không giải quyết được. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Fixed Header of table</title>
  <style>
      .wrapper {
      width: 1800px;
      height: 500px;
      overflow: scroll;
      margin: 100px 100px 150px 180px;
      }

      table {
      table-layout: fixed;
      width: 100%;
      /*border:2px black solid;*/
      
      }

      th {
      background-color:lightgray;
      color:black; 
      border:1px black solid;
      }

      thead th {
      width: 100px;
      position: sticky;
      top: 0;
      z-index: 1;
      }

      tbody th {
      position: sticky;
      left: 0;
      border:1px black solid;
    
      }

      th, td {
      padding: 5px 10px;

      }
      tbody{
        border:1px black solid;
      
      }
  </style>
</head>
<body>
  <main class="wrapper">
    <table cellspacing= "0">
     <thead>
      <tr>
        <th rowspan="2" style="border:0px;background-color:white"></th>
        <th rowspan="2" style="border:0px;background-color:white"></th>
        <th rowspan="2" style="border:0px;background-color:white"></th>
        <th rowspan="2">期間<br>合計</th>
        <th>7/1</th>
        <th>7/2</th>
        <th>7/3</th>
        <th>7/4</th>
        <th>7/5</th>
        <th>7/6</th>
        <th>7/7</th>
        <th>7/8</th>
        <th>7/9</th>
        <th>7/10</th>
        <th>7/11</th>
        <th>7/12</th>
        <th>7/13</th>
        <th>7/14</th>
        <th>7/15</th>
        <th>7/16</th>
        <th>7/17</th>
        <th>7/18</th>
        <th>7/19</th>
        <th>7/20</th>
        <th>7/21</th>
        <th>7/22</th>
        <th>7/23</th>
        <th>7/24</th>
        <th>7/25</th>
        <th>7/26</th>
        <th>7/27</th>
        <th>7/28</th>
        <th>7/29</th>
        <th>7/30</th>
        <th>7/31</th>
       </tr>
       <tr>
         <th>水</th>
         <th>木</th>
         <th>金</th>
         <th>土</th>
         <th>日</th>
         <th>月</th>
         <th>火</th>
         <th>水</th>
         <th>木</th>
         <th>金</th>
         <th>土</th>
         <th>日</th>
         <th>月</th>
         <th>火</th>
         <th>水</th>
         <th>木</th>
         <th>金</th>
         <th>土</th>
         <th>日</th>
         <th>月</th>
         <th>火</th>
         <th>水</th>
         <th>木</th>
         <th>金</th>
         <th>土</th>
         <th>日</th>
         <th>月</th>
         <th>火</th>
         <th>水</th>
         <th>木</th>
         <th>金</th>
       </tr>
     </thead>
    <tbody style="border: 1px black solid;"> 
      <tr>
        <th rowspan="8">社員</th>
        <th rowspan="4">計画</th>
        <th>自時分</th>
        <th></th>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
       </tr>
       <tr>
         <th>至時分</th>
        <th></th>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
       </tr>
       <tr>
         <th>増減</th>
         <th></th>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
       </tr>
       <tr>
         <th>日計</th>
         <th></th>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
       </tr>
     <!--実績-->>
       <tr>
         <th rowspan="4">実績</th>
         <th>自時分</th>
         <th></th>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
       </tr>
       <tr>
         <th>至時分</th>
         <th></th>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
       </tr>
       <tr>
         <th>増減</th>
         <th></th>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
       </tr>
       <tr>
         <th>日計</th>
         <th></th>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
         <td></td>
       </tr>
                <!--NEW-->
                <tr>
                  <th rowspan="8">社員</th>
                  <th rowspan="4">計画</th>
                  <th>自時分</th>
                  <th></th>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <th>至時分</th>
                  <th></th>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <th>増減</th>
                  <th></th>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <th>日計</th>
                  <th></th>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                </tr>
                <!--実績-->>
                <tr>
                  <th rowspan="4">実績</th>
                  <th>自時分</th>
                  <th></th>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <th>至時分</th>
                  <th></th>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <th>増減</th>
                  <th></th>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                </tr>
                <tr>
                  <th>日計</th>
                  <th></th>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                  <td></td>
                </tr>
       
    </tbody>
  </table>
   </main>
</body>
</html>

 

Cám ơn mọi người đã đọc bài.

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 76