Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Không còn phải lập hóa đơn riêng cho thuế GTGT 8%

Nghị định 41/2022/NĐ-CP điều chỉnh nghị định 15/2022 : Không còn phải lập hóa đơn riêng cho thuế GTGT 8%

Theo quy định cũ tại nghị định 15/2022, phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Nếu không thì sẽ không được giảm. Nghĩa là riêng với hàng hóa dịch vụ có thuế GTGT 8% thì phải xuất hóa đơn riêng.


Trường hợp áp dụng theo phương pháp khấu trừ

Nếu cung cấp nhiều loại HH, DV áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ.


Nghĩa là: được xuất chung các HHDV mức thuế suất 8%, 10%, 5%, 0% trên cùng một hóa đơn, chỉ cần ghi rõ thuế suất của từng loại hàng hóa.


Trường hợp áp dụng theo phương pháp trực tiếp

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi xuất hóa đơn bán hàng thì phải ghi rõ số tiền được giảm.


#UBot #UBot_Invoice #akaBot #kế_toán #thông_tư78 #nghị_định15 #hóa_đơn_điện_tử #phần_mềm_kế_toán #phần_mềm_xử_lý_hóa_đơn

0 hữu ích 0 bình luận 1.5k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading