Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Mn ơi cho em hỏi

Đặc điểm nào sau đây thể hiện chi phí sản phẩm?

A.Chi phí sản phẩm được ghi nhận chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh dựa vào số lượng sản phẩm tiêu thụ.

B. Thời kỳ phát sinh chi phí cũng là thời kỳ ghi nhận chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh.

C. Chi phí phát sinh trong kỳ lớn hơn chi phí ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh.

D.Tất cả các tính chất trên.


0 hữu ích 0 bình luận 423 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading