Muốn lấy 1 item tùy ý cho canh giữa trên màn hình mobile


Pham Tan
7 tháng trước
Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 731

 Mình có menu nhiều item ngang, mình muốn lấy 1 item tùy ý cho canh giữa trên màn hình mobile, làm bằng ngôn ngữ js. Mong các ace hổ trợ

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Đã xem 731