0

Không phải ai có số liệu tài chính đều có thể phân tích tài chính được, mình thấy cái này khó quá, đọc bảng trong trang này họ giải thích được phần nào :(((

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/danh-dang-company-limited_44048

|