0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CONG TY BẠCH THUÊ MAI XAY DUNG VA ĐICH VU THANH ĐẠT. CONG TYồng THUONG MAI XAY DUNG VA ĐICH VU THANH ĐẠT với trụ sở chính đặt tại Khu 1, Quận Đan Phương, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 500.000.000. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

 Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cong-ty-tnhh-thuong-mai-xay-dung-va-dich-vu-thanh-dat-phat_1049036

|