0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CONG TY CO PHAN AN PHÚ NAM. CONG TY CO PHAN AN PHÚ NAM NAM có trụ sở chính đặt tại Khu phố An Hà Nam, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 500.000.000. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cong-ty-co-phan-an-phu-quang-nam_1033080

|