0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN TM HOANG NAM. Đối tượng chuyên kinh doanh về bán buôn chuyên ngành khác CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN TM HOANG NAM được thành lập vào ngày 17/10/2016, có trụ sở chính đặt tại 5 thôn, xã Quang Trung, thị trấn Bim Sơn, Thành Tỉnh Hoa, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký 1.500.000.000.000.000 đồng. Lãnh đạo chủ chốt là: NGUYỄN THANH NGHI. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

|