0


VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CONG TY CO PHAN XAY DUNG VĂN TÀI HOANG KIM. Đối tượng là chuyên kinh doanh trên vận tải đất hành khách khác. CONG TY CO PHAN XAY DUNG VĂN HỒNG KIM được thành lập vào ngày 17/10/2013, có trụ sở chính đặt tại làng Liên Sơn, xã Hải Thượng, huyện Tinh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 1.900.000.000VND. Lãnh đạo chủ chốt là: NGUYỄN VĂN OANH. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

 

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cong-ty-co-phan-xay-dung-van-tai-hoang-kim_815327

|