0

VietnamCredit xin giới thiệu với bạn về CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT ĐIỆN. Đối tượng chuyên kinh doanh về Kinh doanh tài sản riêng hoặc thuê và quyền sử dụng đất. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT ĐIỆN được thành lập vào ngày 01/09/2017, có trụ sở chính đặt tại số 9, Ngô Gia Từ, Phường Nghĩa, Thành phố Thủ Tập, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Đối tượng là một công ty cổ phần, với số vốn đăng ký là 20.000.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: VO DINH NGOC. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/power-land-corporation_571441

|