3

Presto là câu trả lời Facebook's để Cloudera's Impala , Hortonworks' Stinger  và Google's Dremel . Presto là một công cụ truy vấn kho dữ liệu thời gian thực tương thích ANSI-SQL, do đó các công cụ dữ liệu hiện có nên hoạt động với nó không giống như Hive cần tích hợp đặc biệt. Presto là trong bộ nhớ và chạy các truy vấn đơn giản trong vài trăm mili giây và các truy vấn phức tạp trong vài phút. Lý tưởng cho kho dữ liệu tương tác. Thật không may, Presto sẽ không được mở nguồn cho đến cuối năm nay [có thể là mùa thu], vì vậy cộng đồng Dữ liệu lớn sẽ phải kiên nhẫn.

Kho dữ liệu quy mô lớn thời gian thực có khả năng phá vỡ các trình phát hiện có như Teradata, Oracle, v.v., những người cho đến gần đây đã có thể tính phí 100 nghìn đô la mỗi byte

|