Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Sai phạm trên là sai phạm trọng yếu hay không trọng yếu? Giải thích tại sao?

Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của một ngân hàng thương mại cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2020, kiểm toán viên nhận thấy ngân hàng ghi nhận một số khoản mục không phù hợp với chế độ kế toán gồm: Chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi 20 tỷ đồng; Ghi nhận khoản lãi dự thu không tuân thủ pháp luật là 50 tỷ đồng. Hãy cho biết sai phạm trên là sai phạm trọng yếu hay không trọng yếu? Giải thích tại sao?

0 hữu ích 0 bình luận 3.6k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading