4

Đây là một đoạn hữu ích mà tôi đã đánh cắp từ  qdap :: url_dl  để tải các tệp từ Dropbox của tôi vào thư mục làm việc. Đối số  x  là tên tài liệu và  d  là khóa tài liệu. 

dl_from_dropbox <- function(x, key) {
            require(RCurl)
            bin <- getBinaryURL(paste0("https://dl.dropboxusercontent.com/s/", key, "/", x),
                      ssl.verifypeer = FALSE)
            con <- file(x, open = "wb")
            writeBin(bin, con)
            close(con)
            message(noquote(paste(x, "read into", getwd())))            
            }
# Example:
dl_from_dropbox("GViewer_Embeds.txt", "06fqlz6gswj80nj")
shell.exec("GViewer_Embeds.txt")
|