2

Jan Aasman của Franz và Matthieu Jonglez của Smartlogic khám phá ý nghĩa, lý thuyết và mục đích đa dạng của Tìm kiếm nội dung và Tìm kiếm đồ thị, bao gồm cả trường hợp sử dụng doanh nghiệp chuyên sâu:


|