1

Tôi sử dụng R để sửa phụ đề không đồng bộ với phim của mình. Đối với ví dụ bên dưới, chương trình con được hiển thị quá sớm - vì vậy tôi đã thêm một chút thời gian cho mỗi chuỗi trong tệp srt. Để đơn giản, tôi sử dụng chính xác 1 giây trong ví dụ dưới đây.

Bạn sẽ thấy rằng tôi sử dụng hàm của mình dl_from_dropbox (), trên đó tôi đã viết  một bài đăng  trước đây, để lấy tệp ví dụ!

setwd(tempdir())
options(digits = 12)
options(digits.secs = 3)
 
### get subtitle example file:
dl_from_dropbox <- function(x, key) {
            require(RCurl)
            bin <- getBinaryURL(paste0("https://dl.dropboxusercontent.com/s/", key, "/", x),
                      ssl.verifypeer = FALSE)
            con <- file(x, open = "wb")
            writeBin(bin, con)
            close(con)
            message(noquote(paste(x, "read into", getwd())))            
            }
 
dl_from_dropbox("Game_of_Thrones_S3_E1_engl.srt", "wojo9k8v8cezs9g")
shell.exec("Game_of_Thrones_S3_E1_engl.srt") #I use the MS text-editor to view srt files
 
# https://www.dropbox.com/s/wojo9k8v8cezs9g/Game_of_Thrones_S3_E1_engl.srt
###
 
### tweak the file by changing the time - i.e., I add 1 sec to all sequences here:
t <- readLines("Game_of_Thrones_S3_E1_engl.srt")
tt <- unlist(strsplit(t, " --> ")) #split time start/end
 
x <- grep("\\d{2}:\\d{2}:\\d{2},\\d{3}", t) #ids of time data in t
y <- sort(c(x, x+1)) #ids of time data in tt
 
ttt <- gsub(",",".", tt[y]) #replace decimal comma
 
(a <- strptime(ttt, format="%H:%M:%OS", tz="GMT")) #convert to date/time
(b <- as.numeric(a)) #convert to number
 
c <- 1 #add 1 sec
 
(d <- as.POSIXct(as.numeric(b+c+1e-6), origin="1970-01-01", tz="GMT")) #convert back
(e <- format(d, "%H:%M:%OS")) #re-format
(f <- gsub("\\.", ",", e)) #replace decimal point
 
id_t1 <- seq(1, length(y), 2)
id_t2 <- seq(0, length(y), 2)
 
(g <- paste0(f[id_t1], " --> ", f[id_t2])) #bring into original form
 
t_new <- t 
t_new[x] <- g #insert new sequences into original data
print(t_new)
 
### save to new file:
write(t_new, "Game_of_Thrones_S3_E1_engl_new.srt")
shell.exec("Game_of_Thrones_S3_E1_engl_new.srt") #I use the MS text-editor to view srt files

|