6

Đầu ngày hôm nay tôi đã trình bày một phiên tại Mobile March trên Windows 8 cho các nhà phát triển HTML và JavaScript. Thay vì cung cấp cho bạn các slide của tôi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ cung cấp cho bạn các liên kết đến các tài nguyên trên các tính năng khác nhau mà tôi đã thảo luận. Điều này sẽ cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng đi sâu vào các tính năng mà bạn quan tâm. Ở đây bạn đi:

Công cụ http://aka.ms/getvs12now
WinJS http://aka.ms/WinJS
Ảnh động http://aka.ms/WinJSAnimations
Gạch và thông báo http://aka.ms/WinJSTiles
Thông báo đẩy http://aka.ms/WinJSPush
Chụp phương tiện truyền thông http://aka.ms/WinJSMedia

Hy vọng nó giúp!|