6

 Điều này hoạt động trong Safari, Firefox, Chrome và Opera.

<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Oh no!</title>
<script type="text/javascript">
    var xss = "</script><script>alert('XSS');</script>";
</script>
</head>
<body>
<p>And you thought parsers were smart.</p>
</body>
</html>
|