IT <code> - Tag activemq [Bài viết]

Nhắn tin cho IoT
3
hữu ích
8.1k xem

Nhắn tin cho IoT

Triển khai môi giới tin nhắn cho trường hợp sử dụng IoT đưa ra một số thách thức mới đối với khả năng mở rộng của nhà môi giới. Bây giờ chúng ta đang nói về hàng ngàn kết nối, người tiêu dùng và điểm đến,…