IT <code> - Tag các đối tượng [Bài viết]

Niêm phong các đối tượng JavaScript bằng Object.seal ()
5
hữu ích
3.1k xem

Niêm phong các đối tượng JavaScript bằng Object.seal ()

JavaScript cung cấp một phương thức Object.seal () để niêm phong một đối tượng, ngăn các thuộc tính mới được thêm vào nó và đánh dấu tất cả các thuộc tính hiện có là không thể cấu hình được. Giá trị của các…
Đối tượng Blob HTML5 được thực hiện dễ dàng hơn
7
hữu ích
12k xem

Đối tượng Blob HTML5 được thực hiện dễ dàng hơn

Gần đây, trong khi chuẩn bị sẵn sàng cho một phiên HTML5, tôi phát hiện ra rằng các đặc tả API tệp đã thay đổi một chút. Trước đây, để tạo một đối tượng Blob thời gian chạy, bạn đã sử dụng đối tượng…