IT <code> - Tag conditionally compiled code [Bài viết]

Xem mã biên dịch có điều kiện: Cái gì sẽ chạy?
11
hữu ích
3.7k xem

Xem mã biên dịch có điều kiện: Cái gì sẽ chạy?

Thứ 2 trong loạt bài về biên dịch có điều kiện.  Trong bài trước (đầu tiên) trong loạt bài của tôi về biên dịch có điều kiện, tôi đã đề cập đến các trường hợp sử dụng và trình bày một số ví dụ đơn giản. Trong bài đăng…