IT <code> - Tag python3 [Bài viết]

Sử dụng Cloudera Data Science Workbench với Apache NiFi
10
hữu ích
4.1k xem

Sử dụng Cloudera Data Science Workbench với Apache NiFi

Sử dụng các mô hình đã triển khai như một chức năng như một dịch vụ Sử dụng Cloudera Data Science Workbench với Apache NiFi, chúng ta có thể dễ dàng gọi các hàm trong các mô hình được triển khai của mình từ…