IT <code> - Tag rasa [Bài viết]

Dialogflow so với Rasa
10
hữu ích
10k xem

Dialogflow so với Rasa

Có nhiều nền tảng chatbot với NLP, chẳng hạn như: Rasa: AI đàm thoại mã nguồn mở Dialogflow Khung Bot Wit.ai Amazon Lex - Xây dựng Bots hội thoại Chúng tôi đã đánh giá các nền tảng bot đáng chú ý nhất để xây dựng…
Xây dựng một Chatbot thông minh bằng Botkit và Rasa NLU
9
hữu ích
15k xem

Xây dựng một Chatbot thông minh bằng Botkit và Rasa NLU

Mỗi ngày, chúng tôi nghe về một bot mới phục vụ cho các lĩnh vực như du lịch, xã hội, pháp lý, hỗ trợ, bán hàng, v.v. Chỉ riêng Facebook Messenger đã có hơn 11.000 bot khi tôi kiểm tra lần cuối và có lẽ đã…
Hộp thoại so với Rasa
5
hữu ích
12k xem

Hộp thoại so với Rasa

Có nhiều nền tảng chatbot với NLP, chẳng hạn như: Rasa: AI đàm thoại nguồn mở Hộp thoại Khung Bot Ái chà Amazon Lex - Xây dựng Bots hội thoại Chúng tôi đã đánh giá các nền tảng bot đáng…