IT <code> - Tag runtime fabric [Bài viết]

Các phương pháp tiếp cận chuyển tiếp nhật ký RTF tới Graylog
8
hữu ích
1.7k xem

Các phương pháp tiếp cận chuyển tiếp nhật ký RTF tới Graylog

Chương trình nghị sự  Giới thiệu. Nền tảng MuleSoft RTF. Giới thiệu về Graylog. Các phương pháp tiếp cận chuyển tiếp bản ghi vải thời gian chạy tới Graylog. Giới thiệu RTF kiểm soát thời gian chạy Mule trong…
Hành vi của ObjectStore trong Runtime Fabric
8
hữu ích
3.6k xem

Hành vi của ObjectStore trong Runtime Fabric

Chương trình nghị sự Tính năng ObjectStore cho Vải thời gian chạy Bản giới thiệu Tính năng ObjectStore cho Vải thời gian chạy Hạn chế Runtime Fabric là một kiểu triển khai được chứa trong vùng chứa, trong đó mọi ứng…
Khả năng kết nối và khám phá API-Led trong MuleSoft Runtime Fabric
16
hữu ích
3.9k xem

Khả năng kết nối và khám phá API-Led trong MuleSoft Runtime Fabric

 Kết nối API-Let trong MuleSoft Runtime Fabric. Kết nối API-Let là một trong những cách tiếp cận quan trọng để tách biệt các giai đoạn tích hợp và xử lý trong nền tảng dựa trên API. Những điểm cần hiểu:  Trong…