IT <code> - Tag Thuật toán Levenshtein [Bài viết]

Thuật toán Levenshtein
3
hữu ích
14k xem

Thuật toán Levenshtein

Khoảng cách Levenshtein là một số liệu chuỗi để đo sự khác biệt giữa hai chuỗi. Một cách không chính thức, khoảng cách Levenshtein giữa hai từ là số lần chỉnh sửa một ký tự tối thiểu (nghĩa là chèn, xóa hoặc…