Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Cách chèn giá trị ngày vào bảng

Trần Tiểu Bảo
· 08:27 17/12/2015
16:15:55 11/06/2021

Làm cách nào để tôi có thể chèn vào bảng với các đầu vào khác nhau bằng cách sử dụng /, với kiểu dữ liệu ngày ?

insert into run(id,name,dob)values(&id,'&name',[what should I write here?]);

Tôi đang sử dụng oracle 10g.

41 hữu ích 2 bình luận 598k xem chia sẻ
Đỗ Hải San
· 08:52 17/12/2015
08:52:23 17/12/2015

dobDATEkiểu dữ liệu, bạn cần chuyển đổi nghĩa đen sang DATEsử dụng TO_DATEvà mô hình định dạng thích hợp. Cú pháp là:

TO_DATE('<date_literal>', '<format_model>')

Ví dụ,

SQL> CREATE TABLE t(dob DATE);

Table created.

SQL> INSERT INTO t(dob) VALUES(TO_DATE('17/12/2015', 'DD/MM/YYYY'));

1 row created.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM t;

DOB
----------
17/12/2015

Một DATEkiểu dữ liệu chứa cả yếu tố ngày và giờ. Nếu bạn không quan tâm đến phần thời gian, thì bạn cũng có thể sử dụng chữ ANSI Date sử dụng định dạng cố định 'YYYY-MM-DD'và độc lập với NLS.

Ví dụ,

SQL> INSERT INTO t(dob) VALUES(DATE '2015-12-17');

1 row created.
50 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Thơ  Quỳnh
· 10:54 28/10/2018
10:54:25 28/10/2018

ngày phải được chèn bằng hai dấu nháy đơn 'Ví dụ: nếu ngày là 2018/10/20. Nó có thể chèn từ những truy vấn này

Truy vấn -

insert into run(id,name,dob)values(&id,'&name','2018-10-20')
8 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
Phan Hữu Tuấn
· 07:07 22/10/2019
07:07:47 22/10/2019

chèn vào các giá trị run (id, name, dob) (& id, '& name', [ tôi nên viết gì ở đây? ]);

insert into run(id,name,dob)values(&id,'&name',TO_DATE('&dob','YYYY-MM-DD'));
1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Đỗ Quỳnh Ngân
· 08:44 27/08/2019
08:44:33 27/08/2019

giả sử chúng ta tạo một bảng Giao dịch bằng cách sử dụng studio quản lý máy chủ SQl

txn_id int,

txn_type_id varchar(200),

Account_id int,

Amount int,

tDate date

);

với kiểu dữ liệu ngày, chúng ta có thể chèn các giá trị ở định dạng đơn giản:'yyyy-mm-dd'

INSERT INTO transactions (txn_id,txn_type_id,Account_id,Amount,tDate)
VALUES (978, 'DBT', 103, 100, '2004-01-22');

Hơn nữa, chúng tôi có thể có các định dạng thời gian khác nhau như

DATE - format YYYY-MM-DD
DATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS
SMALLDATETIME - format: YYYY-MM-DD HH:MI:SS 
0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Trần Anh Hùng
· 06:27 02/11/2020
06:27:03 02/11/2020

Bạn cũng có thể sử dụng kiểu dữ liệu "dấu thời gian" mà chỉ cần "dd-mm-yyyy"

Giống:

insert into emp values('12-12-2012');

xem xét chỉ có một cột trong bảng ... Bạn có thể điều chỉnh các giá trị chèn theo bảng của mình.

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ sql oracle datetime oracle10g date-formatting , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm