Chi phí điện, nước mang tên chủ thuê nhà có hợp lý ?


6
7
Nguyễn Diệu Vân
4 năm trước

Công ty tôi thuê nhà để kinh doanh, các chi phí tiền điện, nước công ty tôi thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp (có ghi trong hợp đồng thuê nhà).

Nhưng các hóa đơn này đều ghi tên của chủ nhà như thế khoản chi này có được coi là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh ngiệp không?

Hữu ích 6 Yêu thích 7 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


5
Nguyễn Ân Lai
4 năm trước

Theo Điểm 2.15, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

"a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh."   

Như vậy, công ty bạn cần có bảng kê số 02/TNDN kèm theo các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê thì khoản chi phí tiền điện, tiền nước được coi là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung