Có được trích khấu hao xe ô tô khi chưa đổi đăng ký xe về tên công ty không ?


4
3
Nguyễn Thu Hồng
4 năm trước

Công ty có nhận chuyển nhượng lại 4 chiếc xe ô tô, đăng ký xe vẫn là tên đơn vị cũ chuyển nhượng cho công ty.

Vậy Công ty đã được trích khấu hao xe ô tô đó chưa khi chưa đổi đăng ký (có hoá đơn GTGT, có biên bản bàn giao tài sản)?        

Hữu ích 4 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Nguyễn Đức Nguyên
4 năm trước
Nếu xe ô tô chưa được đổi tên công ty của bạn thì ô tô không thuộc TSCĐ của công ty và không trích khấu hao đối với TSCĐ này.        
Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung