Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Có một cuộc gọi lại cho Nút Tweet của Twitter không?

Vũ Nhật Hùng
· 16:41 09/02/2011
6 ngày trước

Có cách nào để đăng ký một cuộc gọi lại trên nút Tweet của Twitter không? Tôi muốn có thể theo dõi những người dùng cụ thể nào trên trang web của tôi đã tweet một liên kết. Tôi không thể thêm sự kiện onClick vì đó là iFrame tên miền chéo. Bất kỳ ý tưởng nào khác?

Tôi đã thấy một cách để làm điều đó nhưng nó có vẻ không đáng tin cậy. Tài liệu của họ không đề cập đến bất cứ điều gì nên tôi đang tìm kiếm sự trợ giúp về công việc.

34 hữu ích 0 bình luận 34k xem chia sẻ
Phan Long Quân
· 17:11 09/02/2011
17:11:03 09/02/2011

Twitter có Web sự kiện Ý định cho loaded, rendered, resize, tweet, follow, retweet, like, và click.

twttr.events.bind(
 'tweet',
 function (event) {
  // Do something there
 }
);

Các hành vi được thay đổi vào mùa thu năm 2015 do sự unreliableness của callbacks xảy ra sau một sự kiện hoàn tất.

Giờ đây, chúng sẽ được kích hoạt khi người dùng gọi hành động trong trang của bạn, thay vì sau khi hành động hoàn thành.

Ví dụ khi tải widgets.js :

<script>
// Performant asynchronous method of loading widgets.js
window.twttr = (function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0],
  t = window.twttr || {};
 if (d.getElementById(id)) return t;
 js = d.createElement(s);
 js.id = id;
 js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js";
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

 t._e = [];
 t.ready = function(f) {
  t._e.push(f);
 };

 return t;
}(document, "script", "twitter-wjs"));
</script>

<script>
// Wait until twttr to be ready before adding event listeners
twttr.ready(function (twttr) {
 twttr.events.bind('tweet', function(event) {
  console.log(event);
 });
});
</script>
46 hữu ích 5 bình luận chia sẻ
Tieu Cong Hau
· 19:47 03/08/2011
19:47:14 03/08/2011

Tôi vừa triển khai một sự kiện gọi lại tweet.

Thông tin thêm về sự kiện gọi lại của Twitter
- Twitter Web Intents
- Web Intents Sự kiện Javascript

Lệnh gọi lại Javascript

$.getScript("http://platform.twitter.com/widgets.js", function(){
  function handleTweetEvent(event){
   if (event) {
    alert("This is a callback from a tweet")
   }
  }
  twttr.events.bind('tweet', handleTweetEvent);    
 });

Nút tweet:

 <a href="http://twitter.com/intent/tweet?url=http://test.com;via=stack">twitter</a>
23 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
Huỳnh Thế Duyệt
· 16:31 10/05/2013
16:31:27 10/05/2013

Nếu bạn tải JS Widgets Twitter, bạn có thể liên kết một hàm gọi lại với sự kiện tweet. Xem đoạn mã dưới đây:

<a href="https://twitter.com/intent/tweet?url=http://yoursite.com/about&text=Message">Twitter</a>

<script>    
//Twitter Widgets JS
window.twttr = (function (d,s,id) {
 var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id;
js.src="https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });
}(document, "script", "twitter-wjs"));

//Once twttr is ready, bind a callback function to the tweet event
twttr.ready(function(twttr) {    
  twttr.events.bind('tweet', function (event) {
    console.log('tweet, tweet');
  });
});
</script>
4 hữu ích 3 bình luận chia sẻ
Trịnh Minh Quang
· 10:36 16/11/2011
10:36:55 16/11/2011

có, có một chức năng gọi lại. cho cả các nút twitter tùy chỉnh. bạn có thể tìm thấy nó ở đây: https://dev.twitter.com/discussions/671

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
Bùi Ngân Khánh
· 10:31 27/01/2016
10:31:02 27/01/2016
function loguser( event ) {
  if ( event ) {
    alert( 'Tweeted' );
    console.log( event );
  }
}

window.twttr = (function (d,s,id) {
  var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id;
  js.src="//platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });
  }(document, "script", "twitter-wjs"));

twttr.ready(function (twttr) {
  twttr.events.bind('tweet', loguser);
});

Ví dụ làm việc

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ jquery api twitter callback , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm