Có phải trích khấu hao hàng tháng cho xe thuê hoạt động không ?


7
6
Trần Thế Minh
4 năm trước

Công ty em có thuê tài sản là chiếc xe tải để chở hàng, hình thức là thuê hoạt động.

Vậy em có cần phải trích khấu hao hàng tháng không?

Hữu ích 7 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Nguyễn Mộng Giác
4 năm trước

Căn cứ Thông tư 45 tại Khoản 1, Điều 9 quy định:

"1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:...-

TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính)."

Vậy theo quy định trên, doanh nghiệp bạn thuê hoạt động thì không có quyền sở hữu tài sản nên không được trích khấu hao.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung