Có xuất hóa đơn điều chỉnh giảm nguyên vật liệu khi gia công làm hao hụt nguyên vật liệu của khách hàng không ?


4
8
Hoàng Tiểu My
3 năm trước

Công ty em nhận may hàng gia công cho 1 cty khác tại địa bàn. Trong quá trình gia công cty em có làm hao hụt nguyên vật liệu và phải xin bổ sung.

Sau đó cty đối tác lập biên bản trừ số tiền NVL bổ sung vào tiền gia công, đồng thời yêu cầu bên em xuất hóa đơn điều chỉnh giảm để họ làm căn cứ trừ tiền khi thanh toán (trong hợp đồng gia côn có qui định trừ tiền NVL bổ sung thêm ngoài định mức).

Bên em có phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm không, và ghi như thế nào? Hay chỉ căn cứ vào biên bản để khấu trừ tiền gia công thôi ?

Hữu ích 4 Yêu thích 8 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Võ Kiều Nguyệt
3 năm trước

 Cty bạn là đơn vị nhận gia công đã để vượt định mức NVL nên phải bồi thường phần NVL vượt định mức cho bên thuê gia công thì cty bạn phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT đối với TH bồi thường bằng hàng (nếu bồi thường bằng tiền thì không phải lập hóa đơn mà chỉ cần chứng từ thu/chi là phù hợp với K1 Đ5 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

- Cty bạn sau khi bồi thường NVL vượt định mức cho bên thuê gia công sau đó bên thuê gia công lại bàn giao cho cty bạn số NVL đó để có NVL tiếp tục gia công thì 2 bên có Biên bản bồi thường, biên bản bàn giao NVL vượt định mức từ bên thuê gia công với bên nhận gia công.

- Đối với hợp đồng gia công thì khi thực hiện việc gia công xong cty bạn phải lập hóa đơn GTGT theo số lượng gia công thực tế để xác định Doanh thu và tính thuế GTGT, thuế TNDN theo doanh thu (trưa được trừ tiền NVL bồi thường). Nếu cty trừ tiền bồi thường và tiền gia công thì sẽ bị các CQ Thanh kiểm tra truy thu và xử phạt.

- Việc 2 bên bù trừ tiền NVL vượt định mức với tiền gia công chỉ liên quan đến việc thanh toán do đó để được chấp nhận thì 2 bên phải qui định rõ việc thanh toán bù trừ nêu trên vào hợp đồng gia công, có Biên bản đối trừ công nợ, số tiền chênh lệch còn lại được thanh toán không dùng TM (qua NH) thì khi đó các bên mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo K10 Đ1 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC và được QT vào chi phí được trừ theo Đ4 TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung