Công thức tính thuế thu nhập tạm tính ?


3
0
Nguyễn Nhã Thanh
4 năm trước

Mọi người có biết công thức tính thuế thu nhập tạm tính thế nào không?

Ai biết giải thích rõ hộ e với ?

Hữu ích 3 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Nguyễn Thiên Khuê
4 năm trước

Thuế TNDN tạm tính là:

Doanh thu trong kỳ - tổng chi phí phát sinh trong kỳ (tương ứng với doanh thu đó)) X 25% 

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung