Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
8

Công ty có mua 1 cái cửa cuốn trị giá 7tr để lắp của phòng tranh của công ty từ hồi tháng 2.

Kế toán công ty hạch toán là TSCĐ và trích khấu hao có đúng không?

Tôi cảm ơn.

8 hữu ích 0 bình luận 5.6k xem chia sẻ
3

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên."   

Vậy, căn cứ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ như trên thì cửa cuốn của công ty không đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ và trích khấu hao.

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tài sản cố định cửa cuốn tài sản cố định , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading