Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
1

Liên kết này cung cấp mã mẫu để suy ra lược đồ của tệp XML, trong VB.NET. Một dòng cụ thể bị lỗi trong bản dịch của tôi sang C #, cụ thể là,

Dim schema As XmlSchema = schemaSet.Schemas()(0)

Bản dịch của tôi là

XmlSchema schema = schemaSet.Schemas()[0];

Tôi không thể hiểu bản dịch của mình có gì sai?

1 hữu ích 5 bình luận 286 xem chia sẻ
10

XmlSchemaSet.Schemas () trả về một ICollectionmà bạn không thể truy cập bằng chỉ mục. Nếu bạn sử dụng sử dụng .NET 3.5, bạn có thể sử dụng Linq để thực hiện:

schemaSet.Schemas().Cast<XmlSchema>().First();

Nếu không, bạn phải sử dụng một foreachvòng lặp và dừng lại sau lần lặp đầu tiên.

10 hữu ích 5 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ c# vb.net , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading