Định khoản giảm giá hàng bán ?


7
1
Nguyễn Ngọc Sơn
4 năm trước

Doanh nghiệp được giảm giá hàng mua thì định khoản như nào ạ.

1. Tổng hợp các hóa đơn mua nguyên vật liệu trong kì :

Giá mua chưa thuế 10% là 500.000.

Tiền hàng đã trả bằng tiền mặt 100.000 ; tiền gửi NH 150.000 ; vay ngắn hạn ngân hàng 200.000 ; còn lại nợ người bán ( công ty V).

Chi phí thu mua đã trả bằng tiền mặt (cả thuế 5%) là 6.300.

Em định khoản là :

a ) Nợ 152 : 500.000

Nợ 133 : 50.000

Có 111 : 100.000

Có 112 : 150.000

Có 311 : 200.000

Có 331 : 100.000

b ) Nợ 152 : 6000

Nợ 133 : 300

Có 111 : 6300

2) Công ty V quyết định giảm giá vật liệu cho doanh nghiệp và trừ vào số còn nợ 4400 (trong đó thuế 400) Nghiệp vụ 2 định khoản ntn ạ ?  

Hữu ích 7 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Nguyễn Phương Linh
4 năm trước

Nợ 331_Cty V: 4400

Có 152: 4000

Có 1331: 400  

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung