Doanh nghiệp cho thuê tài chính, cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT có bắt buộc phải lập hoá đơn GTGT không?


3
5
Lý Thi Nhiên
4 năm trước

Doanh nghiệp cho thuê tài chính, cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT có bắt buộc phải lập hoá đơn GTGT không? Cách lập hóa đơn khi cho thuê như thế nào?

Hữu ích 3 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


6
Hoàng Quang Hưng
4 năm trước

Theo quy định tại điểm 2.12 Phụ lục 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thì: Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải lập hoá đơn theo quy định.

Tổ chức cho thuê tài chính, cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải có hoá đơn GTGT (đối với tài sản mua trong nước) hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu (đối với tài sản nhập khẩu); tổng số tiền thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT phải khớp với số tiền thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT (hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu).

Trên hóa đơn GTGT thu tiền lần đầu của dịch vụ cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính ghi rõ: thanh toán dịch vụ cho thuê tài chính và thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ cho thuê tài chính (không bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuế suất không ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính.

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung