Ghi tăng tài sản theo ngày hóa đơn hay ngày trên phiếu nhập ?


3
4
Nguyễn Hoàng Mai
4 năm trước

Công ty tôi mua một tài sản, ngày viết hóa đơn là ngày 05/11/2015.

Nhưng ngày vào phiếu nhập tài sản đó là 10/11/2015. Vậy tôi ghi tăng tài sản đó vào ngày nào?

Hữu ích 3 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Nguyễn Bình An
4 năm trước

Căn cứ Khoản 9, Điều 9, Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy định:

"9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm.

Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp."

Vậy căn cứ vào quy định trên việc trích khấu hao TSCĐ thực hiện vào ngày ghi tăng TSCĐ.

Trường hợp công ty bạn thì thời điểm ghi tăng sẽ là ngày 10/11/2015.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung